Algemene voorwaarden Pro Curo

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten zoals aangeboden door Pro Curo Plaagdierbeheersing, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18078595, statutair gevestigd te Alphen Noord-Brabant.

1.2 Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten evenals de uitvoering van werkzaamheden geschieden uitsluitend onder deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot

uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 

Artikel 2 - Aanbiedingen, offertes, overeenkomsten

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

2.2 Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen nadat de order schriftelijk is bevestigd dan wel, bij gebreke daarvan, zodra met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

 

Artikel 3 - Prijzen

3.1 Voor het verrichten van werkzaamheden zal de daarvoor overeengekomen prijs in rekening worden gebracht.

3.2 In geval van wijziging van prijsbepalende factoren na de aanbieding of na het sluiten van de overeenkomst behoudt Pro Curo zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen.

3.3 Prijzen vastgelegd in de offerte zijn 2 maanden geldig, tenzij anders overeengekomen.

3.4 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Pro Curo behoudt zich het recht de prijzen aan te passen volgens indexering.

 

Artikel 4 - Uitvoering werkzaamheden

4.1 Wanneer werkzaamheden moeten worden uitgevoerd buiten normale werktijden en/of werkdagen is dat tegen meerprijs of tegen het overeengekomen (meer)tarief.

4.2 Opdrachtgever dient vrije toegang te verlenen tot ruimtes, lokaliteiten, terreinen etc. waar gewerkt dient te worden. Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen.

4.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Pro Curo direct na aankomst met de werkzaamheden kan aanvangen.

4.4 Indien uitvoering niet of niet tijdig kan plaatsvinden door oorzaken die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever liggen, zal opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan Pro Curo dienen te vergoeden en zo mogelijk Pro Curo in staat stellen de betreffende

werkzaamheden te verrichten op een nader overeen te komen tijdstip.

4.5 Indien de oorzaak van niet, of niet tijdige uitvoering, binnen de risicosfeer van Pro Curo ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van Pro Curo, aansprakelijkheid nemen voor eventuele schade welke

rechtstreeks wordt veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering der overeengekomen

werkzaamheden.

4.6 De in punt 4.5 genoemde aansprakelijkheid zal nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn, of zouden worden verricht.

4.7 Indien als gevolg van een of meer oorzaken welke niet binnen de risicosfeer van een der partijen ligt de uitvoering der werkzaamheden niet, of niet tijdig kan plaatsvinden, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering alsnog zo snel mogelijk plaatsvinden, zonder dat

over en weer enige vergoeding van schade kan worden gevorderd.

4.8 Onder factoren welke niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggen worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de aanvoer van grond- en hulpstoffen, wat en elektriciteit, staking, bedrijfsbezetting, brand, transportbelemmeringen en weersomstandigheden die de verantwoorde uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden beletten.

 

Artikel 5 - Extra kosten, meer- en minderwerk

5.1 Meer- of minderwerk zal bij opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn begrepen maar door opdrachtgever

worden verlangd.

5.2 Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk, of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft ProCuro het recht te vorderen dat de omstandigheden dusdanig worden gewijzigd dat de onmogelijkheid tot

uitvoeren van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk komt te vervallen. De extra kosten uit deze wijziging voortvloeiende zullen worden verrekend terwijl ProCuro bovendien recht zal hebben op vergoeding van reeds ontstane, doch onnut gebleken, kosten.

5.3 De hierboven genoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de

overeenkomst te vorderen onverlet.

 

Artikel 6 - Betalingen

6.1 Tenzij anders overeengekomen dient de betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, welke 4% is voor

niet-handelstransacties (particulieren) of 10,5% voor handelstransacties (bedrijven).

6.2 Betalingen dienen te geschieden middels overschrijving op het rekeningnummer van Pro Curo, zijnde Rabobank

IBAN NL 47 RABO 0306342766.

6.3 Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening van opdrachtgever zijn, evenals andere bijkomende kosten.

6.4 Facturen worden zoveel mogelijk per email verzonden naar het bij ProCuro bekende emailadres. Wanneer facturen naar een ander emailadres of per post gestuurd dienden te worden kan dit aan de afdeling administratie worden doorgegeven.

6.5 Eventuele kosten van incasso zijn volledig voor rekening van opdrachtgever, evenals andere bijkomende kosten.

6.6 ProCuro heeft te allen tijde het recht betaling te verlangen vóór het tijdstip van aflevering of tot stand komen van de geleverde dienst(en).

 

Artikel 7- Reclameren

7.1 Reclames omtrent de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na uitvoering schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan ieder recht van beroep door opdrachtgever ter zake zal zijn vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Zolang op een reclamering door ProCuro nog niet is beslist, is opdrachtgever gehouden

normaal aan zijn verplichtingen, en dus betaling, te voldoen.

 

Artikel 8 - Garanties en aansprakelijkheid

8.1 Mededelingen door of namens ProCuro betreffende de kwaliteit van de (te) verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in de ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen etc. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van

een garantie zijn gedaan.

8.2 ProCuro verplicht zich in te spannen om de afgesproken werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het licht van het beoogde resultaat.

8.3 ProCuro is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden, of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van

ProCuro. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht nimmer te boven gaan.

8.4 Iedere aansprakelijkheid van ProCuro voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van producten voor uitvoering van zijn werkzaamheden is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van ProCuro. In dat geval zal de

aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag dat de hoeveelheid aan gebruikt product vertegenwoordigd.

 

Artikel 9 - Bescherming persoonsgegevens

9.1 Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9.2 ProCuro gaat zorgvuldig om met de door opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn slecht toegankelijk voor ProCuro en worden niet aan derden verstrekt, behoudens In het kader van de uitvoering van een overeenkomst en/of de gevallen waarin ProCuro hier toe krachtens de op dat moment toepasselijke wet- en regelgeving en of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

9.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en vrijwaart ProCuro voor kosten en schade als gevolg van aanspraken van derden in verband met het nietnaleven

door opdrachtgever van de AVG.

 

Artikel 10 - Opzegging, beëindiging, ontbinding

10.1. Doorlopende overeenkomsten zullen slechts kunnen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van 3 maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde periode waarvoor de

overeenkomst in eerste instantie is aangegaan. Tot er rechtsgeldig is opgezegd blijft de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en betaling(en).

10.2 Bij annulering, opzeggen of beëindigen van een overeenkomst, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is ProCuro gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 30% van het bedrag dat met de

overeenkomst gemoeid is in verband met winstderving.

10.3 Bij niet-nakoming van de overeenkomst door één van de partijen, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, echter niet zonder de wederpartij eerst in de gelegenheid te hebben gesteld

binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Na de ontbinding hebben beide partijen geen recht meer op prestaties van de tegenpartij. Reeds geleverde prestaties zijn geen onderwerp van ongedaan making. Tevens is ProCuro nimmer een

schadevergoeding verschuldigd in zulks geval.

10.4 Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van ProCuro kan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens ProCuro overdragen aan een derde partij.

 

Artikel 11 - Levering en eigendomsovergang

11.1 Ingeval van huur of bruikleen van materialen, zoals bijvoorbeeld lokaasdepots en/of vangkooien, blijft ProCuro hiervan eigenaar.

11.2 Gedurende de duur van een contract/overeenkomst zal ProCuro de aantallen van geleverde materialen telkens controleren en indien nodig aanvullen tot de gemaakte afspraken in het contract en/of de overeenkomst. Kosten voor het aanvullen van materialen

welke zijn beschadigd, dan wel weg zijn, door ondeugdelijke omgang of aanwijsbare schuld door opdrachtgever, worden in rekening gebracht.

 

Artikel 12 - Het bestrijden van houtaantastende insecten, schimmels, zwammen en preventief beschermen van hout (uitgezonderd houtaantastende mieren en wespen)

A. Het te behandelen hout moet, overeenkomstig met afspraken in de offerte zo goed mogelijk bereikbaar zijn.

B. De te behandelen ruimte(s) moet(en) ontruimd worden c.q. (zoveel mogelijk) leeg zijn. Indien ProCuro goederen moet verplaatsen zal dit als extra kosten in rekening worden gebracht. Indien er, volgens afspraak, toch bepaalde goederen blijven staan

dienen deze, door opdrachtgever, zeer goed en deugdelijk te worden afgedekt.

C. Bouwkundige gebreken moeten zo goed mogelijk hersteld zijn en lekkages moeten verholpen zijn. Een en ander zoals aangegeven in het inspectierapport c.q. de offerte.

D. Het te behandelen hout moet spuitklaar zijn. Dit houdt in dat het onbehandeld en wasvrij moet zijn.

E. Levensmiddelen dienen altijd te worden verwijderd door opdrachtgever.

F. Open vuur en waakvlammen moeten vooraf door opdrachtgever worden gedoofd.

G. Huisdieren mogen gedurende de behandeling en 48 uur na de behandeling niet in de te behandelen ruimte(s) verblijven. Voor aangrenzende ruimte(s) geldt hiervoor 24 uur. Denk hierbij ook aan vissen of vogels.

H. Na de behandeling moet voldoende worden geventileerd en mogen behandelde ruimte(s) 48 uur niet worden betreden. Voor aangrenzende ruimte(s) geldt hiervoor 24 uur.

I. Garantie op alle door ons behandelde delen zijn volgens de overeenkomst. Op geschilderde, gebeitste, onbereikbare en niet behandelde delen wordt geen garantie gegeven. Wanneer de andere kant van het hout niet te behandelen is, zoals bijvoorbeeld bij potdeksels, binnenkant dakbeschot e.d. kunnen wij hierop geen

garantie geven.

J. Inspectierapporten en adviezen hebben alleen betrekking op de door ProCuro bekeken en bereikbare delen. ProCuro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor delen die niet zijn geïnspecteerd of niet bekeken konden worden tijdens de inspectie.

K. Tot 1 jaar na de behandeling is het mogelijk dat er nog hoopjes boormeel worden aangetroffen. Dit betekent dat de poppen zich ontwikkeld hebben tot imago’s en dat deze zich een weg naar buiten proberen te vreten. Zij zullen echter alsnog sterven.

L. Mogelijk dienen boktoraantastingen tijdens een inspectie open gemaakt te worden door ProCuro, waardoor zichtbare schade ontstaat aan de constructie. Dit is nodig voor afdoende bestrijding.

M. Indien bij de inspectie geen boktorsporen zijn aangetroffen en deze bij de bestrijding wel worden aangetroffen, zal de behandeling van deze delen als meerwerk worden berekend. Dit in overleg met de opdrachtgever.

N. ProCuro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruikte product.

 

Artikel 13 - Bevoegde rechter en toepasselijk recht

13.1 Eventuele geschillen tussen ProCuro en opdrachtgever, welke niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan een Nederlands bevoegde rechter die in het arrondissement van opdrachtnemer is gevestigd. Eventuele hiermee samenhangende kosten

zullen in beginsel ten laste van opdrachtgever zijn.

13.2 Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

ProCuro

Looneind 3C 

5131 RK  Alphen  (NL)

T: 0132077745

info@pro-curo.nl

www.pro-curo.nl

BTW NL001777140B46  

KvK 18078595 

Algemene voorwaarden